Wybory do Parlamentu Europejskiego – głosowanie za granicą

Wybory do Parlamentu Europejskiego w obwodach utworzonych  za granicą, zostaną przeprowadzone w sobotę, 25 maja 2019 r. w godz. 7.00-21.00.

Obywatele polscy oraz obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi stale zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przebywający za granicą będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście

Na terenie Konsulatu Generalnego RP w Houston został utworzony Obwód głosowania nr 140, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Polska Parafia pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej, 1731 Blalock Rd, Houston, TX 77080

Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego ma osoba, która:

  • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
  • nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
  • nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
  • nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
  • posiada ważny polski paszport, a w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, ważny dowód osobisty; a w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim – ważny paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość,
  • zostanie wpisana do spisu wyborców.

MORE on
https://houston.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wybory_do_parlamentu_europejskiego___glosowanie_za_granica