UPDATE – Druga tura głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.

Z informacji, jakie do nas dotarły wynikało, że nie wszyscy otrzymali pakiety wyborcze na czas i nie wszystkie głosy zdążą dotrzeć do Konsulatu.

Konsulowie w USA poinformowali, że rejestracja nowych wniosków o dopisanie do spisu wyborców przez system eWybory na II turę głosowania zostanie uruchomiona 29 czerwca br. 00.00 (czas lokalny placówki).

Również wyborcy, których wnioski zostały odrzucone przed I turą głosowania, będą mieli możliwość złożenia nowego wniosku przez stronę publiczną eWybory. Dotyczy to w szczególności wniosków złożonych przed 10 maja, które zostały odrzucone z powodu braku zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego.

W przypadku wszystkich obwodów głosowania utworzonych w USA możliwe jest wyłącznie głosowanie korespondencyjne, a rejestracja będzie możliwa tylko przez 24 godziny – do 29 czerwca br. 23.59 (czasu lokalnego). Warunki udziału w głosowaniu nie zmieniają się w stosunku do I tury. Przypominamy nasz komunikat.

Osoby, które były ujęte w spisie wyborców w I turze NIE MUSZĄ się rejestrować.

Osoby, które są ujęte w spisie wyborców prowadzonym przez konsula, ale będą głosować w innym miejscu w II turze mogą pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania na II turę. Konsulowie mogą wydawać takie zaświadczenia od 29 czerwca do chwili wysłania pakietu wyborczego.’

link do pełnego uaktualnienia

________________________________

W okręgach konsularnych zlokalizowanych w USA, głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się w sobotę, 27 czerwca 2020 r.

W USA głosowanie odbywa się wyłącznie w formie korespondencyjnej bez możliwości osobistego odbioru pakietu i bez możliwości osobistego oddania koperty zwrotnej konsulowi lub obwodowej komisji wyborczej. 

Sposób zwrotnego przesłania kart do głosowania do Obwodowej Komisji Wyborczej w Houston:

1. KARTA DO GŁOSOWANIA przysyłana jest w zaklejonej KOPERCIE NA KARTĘ DO GŁOSOWANIA. W KOPERCIE NA KARTĘ DO GŁOSOWANIA nie umieszcza się żadnego innego dokumentu oprócz KARTY DO GŁOSOWANIA.

2. Podpisane OŚWIADCZENIE O OSOBISTYM I TAJNYM ODDANIU GŁOSU NA KARCIE DO GŁOSOWANIA oraz zaklejona KOPERTA NA KARTĘ DO GŁOSOWANIA przesyłane są w KOPERCIE ZWROTNEJ.

3. Każdy wyborca wysyła indywidualnie jedną KOPERTĘ ZWROTNĄ, w której znajduje się jedno oświadczenie i jedna KOPERTA NA KARTĘ DO GŁOSOWANIA zawierająca jedną KARTĘ DO GŁOSOWANIA.

Jeżeli w jednej KOPERCIE ZWROTNEJ znajdzie się więcej niż jedna KOPERTA NA KARTĘ DO GŁOSOWANIA i / lub więcej niż jedno oświadczenie, takie głosy będą nieważne.

Jeżeli zarejestrowałeś swój wniosek przed 10 maja i chcesz głosować korespondencyjnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy*, należy dokonać zawiadomienia poprzez wypełnienie dodatkowego formularza ZMIEŃ SPOSÓB GŁOSOWANIA do dnia 16 czerwca 2020 r. Osoby, które nie dokonają zawiadomienia bądź dokonają tego po dniu 16 czerwca br. nie będą mogły wziąć udziału w wyborach i nie zostanie do nich przesłany pakiet wyborczy (art. 3 ust 9 ustawy)’

PEŁNA INFORMACJA: https://ewybory.msz.gov.pl

Obwieszczenie Konsula RP w Houston

Uaktualnienie: Składy obwodowych komisji wyborczych