Zaproszenie do Akademii Młodych Dyplomatów

Szanowni Państwo,

w imieniu Europejskiej Akademii Dypolomacji z siedzibą w Warszawie, mam zaszczyt przesłac Państwu informację na temat Akademii Młodych Dyplomatów – rocznego programu adresowanego do osób, ktore planują karierę zawodową w środowisku międzynarodowym.

XIII już edycja Akademii Młodych Dyplomatów pozwala na doskonalenie umiejętności praktycznych, uzupełniając w ten sposób ofertę akademicką. Program umożliwia także poszerzenie sieci kontaktów międzynarodowych oraz przyczynia się do promocji Polski i polskiego punktu widzenia oraz podtrzymywania więzi młodego pokolenia z Ojczyzną i językiem polskim. Uczestnicy mają możliwość spędzenia 7 weekendów w Warszawie oraz 1 w Krakowie, w ramach jednej z trzech specjalizacji: International Organization (w j. angielskim), International Security (w j. angielskim) oraz Polska Służba Zagraniczna (w j. polskim).

Co roku otrzymujemy świetne aplikacje reprezentantów młodego pokolenia Polonii, dlatego też pozwalam sobie napisać do Państwa z prośbą o możliwie szerokie rozpowszechnienie załączonej informacji poprzez Państwa sieć kontaktów lub rekomendowanie osób, które byłyby zainteresowane programem. Termin nadsyłania aplikacji upływa 7 listopada br. Więcej informacji można znaleźć na stronie programu: http://diplomats.pl/akademia-mlodych-dyplomatow/

Europejska Akademia Dyplomacji (EAD) jest pozarządową organizacją non-profit, z dwunastoletnim doświadczeniem w kształceniu młodych liderów, mającą obecnie 5000 absolwentów z ponad 50 krajów. Wielu absolwentów EAD z sukcesem ukończyło aplikację dyplomatyczno-konsularną, pozytywnie zdało egzaminy European Personnel Selection Office (EPSO) i podjęło pracę w instytucjach Unii Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych, Radzie Europy czy Banku Światowym. Wielu zagranicznych alumnów AMD pracuje obecnie w swoich narodowych ministerstwach spraw zagranicznych.

W razie dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Łączę wyrazy szacunku,
Katarzyna Waksmundzka

****

Dear Madames & Sirs,

On behalf of the European Academy if Diplomacy in Warsaw, it is my great pleasure to bring to your attention our flagship program, the Academy of Young Diplomats, addressed to young leaders who wish to pursue a career in international environment.

The 13th edition of the European Academy if Diplomacy allows participants to polish practical skills thus complementing their formal education. It allows to expand their network of professional and personal contacts and, since the group are highly international, it also promotes Poland and Polish narration. By inviting participants to Warsaw and Cracow it builds on efforts of Polish communities abroad aiming at sustaining and strengthening ties with the Homeland and Polish language.
The participants can choose one of three specializations: International Organization (held in English), International Security (held in English) and Polish Foreign Service (held in Polish).

Every year the Academy receives excellent applications from young leaders of Polish descent, that is why I allow myself to kindly request your assistance in reaching out to the Polish communities abroad and spreading the information attached to this email via your networks or recommending participants who would be interested in joining us for the 13th edition. The application deadline is 7 November 2016. Detailed information and application can be found here: http://diplomats.pl/academy-of-young-diplomats/

The European Academy of Diplomacy (EAD) is a non-for-profit, nongovernmental institution with over 12 years’ experience in educating future leaders, which today include over 5,000 alumni from over 50 countries. Many graduates from the EAD have successfully passed the European Personnel Selection Office (EPSO) exams, and have gone on to work for European institutions, but also other international organizations such as the United Nations, Council of Europe or the World Bank. We are proud to say that a number of our former students also work in Ministries of Foreign Affairs and a variety of public institutions of their respective countries. Do not hesitate to contact us should you have any questions.

Sincerely,

Katarzyna Waksmundzka


Katarzyna WAKSMUNDZKA
Zastępca Dyrektora | Deputy Director
Europejska Akademia Dyplomacji | European Academy of Diplomacy
   ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa, Poland
NIP: 951 22 32 356

 +48 22 378 11 99

Academy_of_young_diplomats